Ở 1 loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn so với alen a quy định thân thấp. Alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với b quy định hoa vàng. Hai cặp gen này nằm trên cặp NST tương đồng số 1. Alen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định quả dài, cặp gen Dd nằm trên cặp NST tương đồng số 2. Cho giao phấn giữa 2 cây P thuần chủng được F1 dị hợp về 3 cặp gen trên. Cho F1 giao phấn với nhau thu được F2, trong đó cây có kiểu hình thân thấp, hoa vàng, quả dài chiếm tỷ lệ 4%. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể ở F2. Tỉ lệ kiểu hình thân cao, hoa đỏ, quả tròn là bao nhiêu?   

A.

0,125

B.

0,165

C.

0,665

D.

0,495

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

F1 dị hợp về ba cặp gen (Aa,Bb)Dd tự thụ phấn.

Cho cây có kiểu hình thân thấp hoa vàng, quả dài có kiểu gen: ab/abdd = 0,04  img1 = 0,04 : 0,25 = 0,04 x 4 = 0,16.

A-, B- = 0,5 + 0,16 = 0,66; D- = 0,75. Tỉ lệ kiểu hình thân cao hoa đỏ quả tròn là: 0,66 x 0,75 = 0,495.

Vậy đáp án đúng là D 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.