Ở 1 loài thức vật gen B: quảto,gen b:quảnhỏ.Cho P: ♀BBbbbb(6n) x ♂BBBbbb(6n),biết rằng cơ thể 6n khi giảm phân cho giao tử 3n mới có khả năng thụ tinh .Tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con là:

A.66to :1 nhỏ
B.35 to:1 nhỏ
C.13to:1 nhỏ
D.99to:1 nhỏ
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Giao tử cái : bbb = img1 Giao tử đực : bbb = img2 Đời con, kiểu hình quả nhỏ bằng 1/5 x 1/20 = 1/100 Tỉ lệ KH đời con : 99 to : 1 nhỏ  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.