Ở bí, khi cho giao phấn giữa cây quả dẹt với cây quả tròn (P), thu được F1 toàn quả dẹt. Cho F1 lai với cây đồng hợp lặn về các cặp gen, thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 dẹt: 1 tròn: 2 bầu dục. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2, cho các cây quả bầu F2 giao phấn với nhau thu được F3. Lấy ngẫu nhiên một cây F3 đem trồng, theo lí thuyết, xác suất để cây này có kiểu hình quả tròn là bao nhiêu?

A.

         1/9

B.

         1/6

C.

         1/16

D.

         1/3

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

P: dẹt x tròn F1: 100% dẹt

F1 lai phân tích Fa: 1 dẹt : 1 tròn : 2 bầu → F1 cho 4 loại kiểu gen → F1 : AaBb

F2: 1AaBb : 1Aabb : 1aaBb : 1aabb F1 dẹt → AaBb : dẹt Tính trạng do 2 gen tương tác bổ sung qui định theo kiểu 9 : 6 : 1: A-B- = dẹt                  A-bb = aaB- = bầu                  aabb = tròn F1 (AaBb) tự thụ → F2 : 9A-B- : 3A-bb : 3aaB- : 1aabb F2 x F2 F3 : 9A-B- : 3A-bb : 3aaB- : 1aabb Do F2 ngẫu phối, tỉ lệ kiểu gen F3 không đổi Xác suất lấy ngẫu nhiên 1 cây F3 tròn (aabb) là 1/16  

Vậy đáp án là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...