Ở bò, AA quy định lông đỏ, Aa quy định lông khoang, aa quy định lông trắng. Một quần thể bò có: 4169 con lông đỏ : 3780 con lông khoang : 756 con lông trắng. Tần số tương đối của các alen trong quần thể như thế nào?         

A.

p(A) = 0,3; q(a) = 0,7.                

B.

p(A) = 0,6; q(a) = 0,4.  

C.

p(A) = 0,4; q(a) = 0,6.        

D.

p(A)= 0,7; q(a) = 0,3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án D

Ở bò, AA quy định lông đỏ, Aa quy định lông khoang, aa quy định lông trắng.

Tỉ lệ bò lông đỏ (AA) trong quần thể là: img1

Tỉ lệ bò lông khoang (Aa) trong quần thể là: img2

Tỉ lệ bò lông trắng (aa) trong quần thể là: img3

Cấu trúc di truyền của quần thể ban đâu là: 0,48AA + 0,43Aa + 0,09aa

Tần số tương đối của alen A là: 0,48 + 0,43/2= 0,7

Tần số tương đối của alen a là: 1 - 0,7 = 0,3  

Vậy đáp án là D   

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...