** Ở bướm tằm, khi lai giữa P đều thuần chủng, thu được F1 đều kén dài, màu trắng. Tiếp tục cho F1 giao phối, đời F2 có 1778 kén dài, màu trắng; 127 kén dài, màu vàng; 127 kén ngắn, màu trắng; 508 kén ngắn, màu vàng. Biết hai cặp gen Aa và Bb nằm trên NST thường quy định.

Kết luận nào sau đây đúng?

A.

Hoán vị gen xảy ra ở bướm tằm đực F1 với tần số 40%.

B.

Hoán vị gen xảy ra ở bướm tằm cái F1 với tần số 20%.

C.

Hoán vị gen xảy ra ở bướm tằm cái F1 với tần số 40%.

D.

Hoán vị gen xảy ra ở bướm tằm đực F1 với tần số 20%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Hoán vị gen xảy ra ở bướm tằm đực F1 với tần số 20%.

Ở bướm tằm, hiện tượng hoán vị gen chỉ xảy ra ở con đực.

20%  giao tử cái ab x 40% giao tử đực ab. Bướm tằm đực F1 tạo 4 loại giao tử như sau: AB = ab = 40%; Ab = aB = 10%.

Hoán vị gen xảy ra ở tằm đực với tần số 10% x 2 = 20%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...