Ở cà chua có 2n = 24 nhiễm sắc thể, số loại thể một nhiễm đơn khác nhau có thể tạo ra là

A.

48.

B.

36.

C.

24.

D.

12.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

12.

Thể 1 nhiễm là cá thể có bộ nhiễm sắc thể trong đó có 1 cặp nhiễm sắc thể tương đồng bất kì chỉ có 1 NST, kí hiệu 2n-1.

Số cặp NST ở cơ thể có 2n = 24 là n = 12 cặp

Vậy, thể 1 nhiễm có thể xảy ra ở 1 trong 12 cặp NST tương đồng nói trên.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.