Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hòa toàn so với alen a quy định tính trạng qua màu vàng, Lai những cây cà chua tứ bội với nhau (F1), thu được thế hệ lai (F2) phân li theo tỉ lệ 35 cây qua màu đỏ: 1 cây qua màu vàng. Cho biết quá trình giảm phân hình thành giao tử ra bình thường. Kiểu gen của F1 là:    

A.

    Aaaa x Aaaa                        

B.

AAaa x AAaa

C.

AAAa x AAAa

D.

AAAa x Aaaa  

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án B

A: quy định quả màu đỏ, a: quả màu vàng. lai những cây cà chua tứ bội với nhau → F2: 35 quả đỏ: 1 quả vảng = 36 tổ hợp = 6× 6. Cho biết quá trình giảm phân hình thành giao tử diễn ra bình thường. Để tạo 6 loại giao tử thì kiểu gen của F1: AAaa. Vậy phép lai là: AAaa × AAaa.

Vậy đáp án là B     

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.