Ở cà chua, gen A (thân cao) trội hoàn toàn so với gen a (thân thấp). Đem lai cây cà chua thân cao với cây cà chua thân thấp, thu được đời con có tỉ lệ 1 cây thân cao : 1 cây thân thâp. Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, kiểu gen của cây cà chua đem lai là

A.

         Aa × aa

B.

         AA × aa

C.

         Aa × Aa

D.

         AA × Aa

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đây là phép lai phân tích, đời con có kiểu hình phân ly 1:1 → cây thân cao có kiểu gen dị hợp tử P: Aa × aa

Vậy đáp án là A         

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.