Ở chuột, gen A qui định lông xám trội hoàn toàn so với gen a qui định chuột lông trắng, các alen nằm trên nhiễm sắc thể thường. Một quần thể chuột, ở thế hệ xuất phát có 480 chuột lông xám, 20 chuột lông trắng. Khi quần thể đạt trạng thái cân bằng có 1800 cá thể. Số lượng chuột ở từng kiểu gen khi đạt trạng thái cân bằng là:

A.

AA = 1288; Aa = 384; aa = 128.

B.

AA = 1368; Aa = 264; aa = 168.

C.

AA= 1162; Aa = 588; aa = 50.

D.

AA = 1152; Aa = 576; aa = 72.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

AA = 1152; Aa = 576; aa = 72.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.