Ở đậu Hà Lan, tính trạng hoa đỏ là do gen A qui định trội hoàn toàn so với gen a qui định hoa trắng, gen quy định tính trạng nằm trên NST thường. Cho 2 cây có kiểu hình khác nhau giao phấn với nhau được F1, sau đó cho các cây F1 ngẫu phối liên tiếp đến F4 thu được 180 cây hoa trắng và 140 cây hoa đỏ. Chọn ngẫu nhiên một cây hoa đỏ ở F4 cho tự thụ phấn thu được các quả. Nếu giả sử mỗi quả đều chứa 3 hạt thì xác suất để cả 3 hạt trong cùng một quả khi đem gieo đều mọc thành cây hoa đỏ là:  

A.

22,07%.

B.

36,16%.

C.

50,45%.

D.

18,46%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Lời giải: F4: cân bằng di truyền: aa = img1 a =img2 = 0,75 => A = 0,25 => AA = 0,0625; Aa = 0,375. Nếu chỉ xét cây hoa đỏ: img3  Nếu cây hoa đỏ được chọn ở F4 là AA thì các hạt đều là AA, luôn mọc thành cây hoa đỏ. Nếu cây hoa đỏ F4 là Aa: →img4 . Khi đó xác suất 3 hạt đều mọc thành cây hoa đỏ là: img5  => Xác suất cần tính: img6  Chọn C.    

Vậy đáp án là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.