Ở đậu Hà lan: Trơn trội so với nhăn. Cho đậu hạt trơn lai với đậu hạt nhăn được F1 đồng loạt trơn. F1 tự thụ phấn được F2. Cho rằng mỗi quả đậu F2 có 4 hạt. Xác suất để bắt gặp qủa đậu có 3 hạt trơn và 1 hạt nhăn là bao nhiêu?    

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Trơn A , nhăn a. Trơn x nhăn ra đồng loạt trơn => cây trơn F1 là thể dị hợp Aa.

F1 tự thụ cho F2 có tỷ lệ 3 trơn : 1 nhăn. Xác suất để bắt gặp qủa đậu có 3 hạt trơn và 1 hạt nhăn là: img1     

Vậy đáp án là C

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.