Ở lúa nước có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 24. Số nhóm gen liên kết là             

A.

23        

B.

25                

C.

24

D.

12  

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án D Số nhóm gen liên kết bằng số NST trong bộ đơn bội n và bằng 12  

Vậy đáp án là D   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.