Ở mặt chất lỏng có 2 nguồn sóng A, B cách nhau 19 cm, dao dộng theo phương thẳng đứng với phương trình  img1 (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng của mặt chất lỏng là 40cm/s. Gọi M là điểm ở mặt chất lỏng gần A nhất sao cho phẩn tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn A. Khoảng cách AM là ?             

A.

img1 cm.        

B.

2 cm .              

C.

5 cm.

D.

4 cm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

+ Bước sóng của sóng trên: img1

+ M cực đại gần A nhất => M thuộc hypebol ngoài cùng về phía A.

+ Ta có: img2 Hypebol ngoài cùng ứng với img3         img4        

(1) Sóng tại M: img5

M cùng pha với A, gần A nhất nên img6 img7  img8   .

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.