Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 18 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là img1(với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng ở mặt chất lỏng là 50 cm/s. Gọi O là trung điểm của đoạn AB, điểm M ở mặt chất lỏng nằm trên đường trung trực của AB và gần O nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động cùng pha với phần tử chất lỏng tại O. Khoảng cách MO là ?            

A.

10 cm.                        

B.

img1.

C.

img1.

D.

2cm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

img1(với img2)img3 img4 

Tương tự: img5 Để phần tử sóng tại O và n dao động cùng pha thì img6 Mà h min nên img7    .

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.