Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 20 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là uA = uB = acos50πt (t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 1,5 m/s. Trên đoạn thẳng AB, số điểm đứng yên là ?  

A.

10.

B.

7.

C.

6.

D.

8.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ta có f = 25Hz, v = 1,5m/s = 150cm/s à λ=v/f = 6cm Xét điểm M đứng yên nằm trên đoạn AB. img1  Có 6 giá trị k nguyên, vậy có 6 điểm đứng yên trên đoạn AB.

Vậy đáp án đúng là C.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.