** Ở một loài chim nhỏ, khi cho P giao phối, đời F1 xuất hiện 49 chim trống lông xoăn, đuôi dài ; 98 chim trống lông thẳng, đuôi dài. Số chim mái có 81 lông xoăn, đuôi ngắn ; 79 lông thẳng, đuôi dài ; 19 lông xoăn, đuôi dài ; 20 lông thẳng, đuôi ngắn. Biết hai cặp tính trạng do hai cặp gen Aa, Bb quy định và lông xoăn trội so với lông thẳng. Phát biểu nào đúng khi xét sự di truyền về hình dạng lông?

A.

Vai trò của bố mẹ ngang nhau trong việc truyền tính trạng cho con.

B.

Gen quy định hình dạng lông không nằm trên NST thường. Vì nếu  vậy, sẽ xuất hiện các kiểu hình chim mái đời F1 với tỉ lệ tương đương.

C.

Gen quy định hình dạng lông phải nằm trên NST thường, vì tỉ lệ 1 : 1  của F1 phân bố đồng đều ở hai giới đực và cái.

D.

Gen quy định hình dạng lông nằm trên NST thường.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Gen quy định hình dạng lông không nằm trên NST thường. Vì nếu  vậy, sẽ xuất hiện các kiểu hình chim mái đời F1 với tỉ lệ tương đương.

+ Xét sự di truyền tính trạng hình dạng lông:

Quy ước: A: lông xoăn; a: lông thẳng.

F1 xuất hiện tỉ lệ lông xoăn : lông thẳng = 1 : 1 và phân bố đồng đều ở hai giới. Suy ra có hai trường hợp.

  • Nếu gen trên NST thường: P: Aa x aa
  • Nếu gen trên NST giới tính X: P:  XAXa XaY

+ Tuy nhiên nếu gen trên NST thường, F1 sẽ có 4 loại kiểu hình ở chim mái xuất hiện với tỉ lệ bằng nhau 1 : 1 : 1 : 1. Vậy, gen quy định tính trạng lông phải liên kết với giới tính X.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.