Ở một loài côn trùng, màu sắc trứng do một cặp alen trội lặn hoàn toàn chi phối A - trứng vỏ nâu đất, a - trứng vỏ trắng. Các trứng vỏ trắng bị các thiên địch ăn hết 100% trong tất cả các thế hệ. Các trứng nâu đất sống sót bình thường. Quần thể xuất phát Po có cấu trúc di truyền: 0,6AA: 0,4Aa. Nếu không có tác động của các nhân tố tiến hóa khác, ở thế hệ F3 tần số alen lặn:  

A.

 img1 

B.

 img1 

C.

 img1 

D.

 img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tần số alen lặn a ở P là 0,2. Giả sử quần thể ban đầu có tần số alen a là q0 nhưng bị chọn lọc tự nhiên đảo thải từ giai đoạn phôi thì ta có công thức tính tần số alen a sau n thế hệ là img1

Tần số alen lặn a ở F3 là img2    

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.