Ở một loài động vật, cho biết mỗi gen qui định một tính trạng trội lặn hoàn toàn. Trong quá trình giảm phân tạo giao tử đã xảy ra hoán vị gen ở cả hai giới với tần số như nhau. Phép lai  img1 x  img2 thu được F1 có kiểu hình lặn về cả 3 tính trạng là 4%. Cho các nhận định sau về kết quả của F1:

(1) Có 30 loại kiểu gen và 8 loại kiểu hình

(2) Tỉ lệ kiểu hình mang 2 tính trạng trội, 1 tính trạng lặn chiếm 30%

(3) Tỉ lệ kiểu hình mang 1 tính trạng trội, 2 tính trạng lặn chiếm 16,5%

(4) Kiểu gen dị hợp về cả 3 cặp gen chiếm tỉ lệ 34%

(5) Trong số các kiểu hình mang 3 tính trạng trội, cá thể thuần chủng chiếm 8/99

Trong các nhận định trên, có mấy nhận định đúng

A.

3

B.

2

C.

5

D.

4

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

  Đáp án : D  img1   , có hoán vị gen 2 giới cho 10 loại kiểu gen và 4 loại kiểu hình

Dd x Dd cho 3 loại kiểu gen, 2 loại kiểu hình Phép lai trên cho 30 loại kiểu gen và 8 loại kiểu hình => (1) đúng

Có F1 lặn 3 tính trạng ( có kiểu gen img2) chiếm 4% Tỉ lệ dd = 25% => Tỉ lệ img3  = 16% => Mỗi bên P cho giao tử ab = 40% Có tỉ lệ kiểu hình aabb = 16% => Tỉ lệ A-B- = 16% + 50% = 66% Tỉ lệ A-bb = aaB- = 25% - 16% = 9% Vậy tỉ lệ kiểu hình mang 2 tính trội, 1 tính lặn ( A-B-dd, A-bbD-, aaB-D-) chiếm : 0,66 x 0,25 + 0,09 x 0,75 + 0,09 x 0,75 = 0,3 = 30% => (2) đúng

Vậy tỉ lệ kiểu hình mang 1 tính trội, 2 tính lặn ( A-bbdd, aaB-dd, aabbD-) chiếm : 0,09 x 0,25 + 0,09 x 0,25 + 0,16 x0,75 = 0,165 = 16,5% ó (3) đúng

Có mỗi bên P cho giao tử : AB = ab = 40% Ab = aB = 10% Kiểu gen dị hợp về 2 cặp gen Aa,Bb chiếm : 0,4 x 0,4 x 2 + 0,1 x 0,1x 2 = 0,34 Kiểu gen dị hợp về cả 3 cặp gen Aa,Bb,Dd chiếm : 0,34 x 0,5 = 0,17 = 17% => (4) sai

Tỉ lệ mang 3 tính trạng trội là 0,66 x 0,75 = 0,495 Tỉ lệ cá thể img4 là 0,4 x 0,4x0,25 = 0,04 Vậy trong số các kiểu hình mang 3 tính trạng trội, tỉ lệ cá thể thuần chủng chiếm :img5 => (5) đúng

Vậy các nhận định đúng là (1), (2), (3), (5)    

Vậy đáp án là D

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...