Ở một loài động vật, cho phép lai AB/Ab x ab/aB Biết rằng quá trình sinh giao tử đực và giao tử cái đều xảy ra hoán vị gen với tần số như nhau. Dự đoán kết quả nào ở đời con sau đây là đúng?

A. Có 4 loại kiểu gen với tỉ lệ bằng nhau.
B. Có tối đa 9 loại kiểu hình với tỉ lệ khác nhau.
C. Có 4 loại kiểu gen đồng hợp tử về 2 cặp gen với tỉ lệ bằng nhau.
D. Có tối đa 9 loại kiểu gen.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải: P: AB/Ab x ab/aB AB/Ab giảm phân có hoán vị với tần số bất kì đều cho 2 loại giao tử 1/2AB : 1/2Ab ab/aB giảm phân có hoán vị với tần số bất kì đều cho 2 loại giao tử 1/2aB : 1/2ab F 1: Kiểu gen: 1AB/ab : 1AB/aB : 1Ab/aB : 1Ab/ab → Đời con có 4 loại kiểu gen với tỉ lệ bằng nhau

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.