Ở một loài động vật giới đực dị giao tử, khi lai con cái thuần chủng chân thấp, mắt đỏ với con đực thuần chủng chân cao, mắt trắng được F1 có tỷ lệ ½ ♀ chân cao, mắt trắng và ½ ♂ chân cao, mắt đỏ. Tạp giao F1 được tỷ lệ kiểu hình về chiều dài chân và màu mắt ở F2 như thế nào?

A. 9: 3: 3: 1
B. 4: 4: 1: 1
C. 3: 3: 1: 1
D. 1: 1: 1: 1
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải: F1 được 100% cao là kết quả phép lai P: AA x aa (A: cao; a: thấp) Tính trạng màu mắt phân li không đều ở 2 giới gen quy định tính trạng này nằm trên NST giới tính X P: XbXb (đỏ) x XBY (trắng) F1 có KG: Aa XBXb: Aa XbY F1 tạp giao: Aa XBXb x Aa XbY F2: (3 cao: 1 thấp) x (1đỏ: 1 trắng) 3: 3: 1: 1

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...