Ở một loài động vật, lộcut A nằm trên NST thường qui định tính trạng màu mắt có 4 alen có quan hệ trội lặn hoàn toàn. Tiến hành hai phép lại như sau: Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

(1) Thứ tự từ trội đến lặn là đỏ img1 nâu img2 vàng img3 trắng.

(2) Các cá thể trong hai phép lai P đều mang kiểu gen dị hợp.

(3) F1 trong cả hai phép lại đều có 3 kiểu gen với tỉ lệ 1:2:1.

(4) Nếu lấy con mắt nâu P phép lai 1 lại với một trong hai con mắt vàng P ở phép lại 2 thì tỉ lệ mắt nâu thu được là 50%.

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.