Ở một loài động vật, xét 3 phép lai sau:

Phép lai 1: img1.

Phép lai 2: img2 ,

phép lai 3: img3 

Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến; các phép lai trên đều tạo ra F1, các cá thể F1 của mỗi phép lai ngẫu phối với nhau tạo ra F2. Cho một số kết luận về 3 phép lai (P) trên như sau: (1) 2 phép lai đều cho F2 có kiểu hình giống nhau ở hai giới.

(2) 2 phép lai đều cho F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 3 cá thể mang kiểu hình trội : 1 cá thể mang kiểu hình lặn.

(3) 1 phép lai cho F2 có kiểu hình lặn chỉ gặp ở một giới.

(4) 2 phép lai đều cho F2 có tỉ lệ phân li kiểu gen giống với tỉ lệ phân li kiểu hình.

Trong các kết luận trên, có bao nhiêu kết luận đúng?

A.

3

B.

1

C.

4

D.

2

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phép lai 1: (P) XAXA × XaY ⇒ F1: XAXa : XAY ⇒ F2: 3 trội: 1 lặn (lặn ở giới XY)

Phép lai 2: (P) XaXa × XAY ⇒ F1: XAXa : XaY ⇒ F2: 1 trội: 1 lặn (2 giới giống nhau)

Phép lai 3: (P) Dd × Dd.

(1) 2 phép lai đều cho F2 có kiểu hình giống nhau ở hai giới. ⇒ đúng, 2 và 3

(2) 2 phép lai đều cho F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 3 cá thể mang kiểu hình trội : 1 cá thể mang kiểu hình lặn. ⇒ đúng

(3) 1 phép lai cho F2 có kiểu hình lặn chỉ gặp ở một giới. ⇒ đúng

(4) 2 phép lai đều cho F2 có tỉ lệ phân li kiểu gen giống với tỉ lệ phân li kiểu hình. ⇒ sai, chỉ có phép lai 2.  

Vậy đáp án là A 

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.