Ở một loài động vật, xét trong một cơ thể đực có kiểu gen AabbDdimg1 . Khi 150 tế bào của cơ thể này tham gia giảm phân bình thường tạo giao tử, trong các giao tử tạo ra, giao tử abDEg chiếm tỷ lệ 2%. Số tế bào xảy ra hoán vị gen là:  

A.

48 tế bào

B.

30 tế bào

C.

36 tế bào

D.

24 tế bào

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Số giao tử chứa abD = 0,25% => tỷ lệ giao tử chứa Eg là: 2% : 25% = 8% => Tần số hoán vị f = 16%. Gọi số tế bào xảy ra hoán vị là a thì ta có: Tần số f = img1 = 0,16 => a=48.

Vậy đáp án là A     

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...