** Ở một loài hoa, gen A quy định tính trạng thân cao; a quy định tính trạng thân thấp. Gen B quy định tính trạng hoa kép; b quy định tính trạng hoa đơn. Gen D quy định tính trạng hoa màu đỏ; d quy định tính trạng hoa màu trắng. Các gen liên kết hoàn toàn trong quá trình di truyền.

Khi cho cây thân cao, hoa kép thuần chủng lai với cây thân thấp, hoa đơn thuần chủng được F1. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 có tỉ lệ kiểu hình là:

A.

1 cây thân cao, hoa đơn : 2 cây thân cao, hoa kép : 1 cây thân thấp, hoa kép.

B.

9 cây thân cao, hoa kép : 3 cây thân cao, hoa đơn : 3 cây thân thấp, hoa kép : 1 cây thân thấp, hoa đơn.

C.

1 cây thân cao, hoa kép : 1 cây thân cao, hoa đơn : 1 cây thân thấp, hoa kép : 1 cây thân thấp, hoa đơn.

D.

3 cây thân cao, hoa kép : 1 cây thân thấp, hoa đơn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

3 cây thân cao, hoa kép : 1 cây thân thấp, hoa đơn.

P: Thân cao, hoa kép  x  Thân thấp, hoa đơn (thuần chủng)

F2: 1  :  2  :  1 (3 cao, kép : 1 thấp, đơn)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải chi tiết - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.