Ở một loài thực vật, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng, alen B quy định quả chín sớm trội hoàn toàn so với alen b quy định quả chín muộn. Cho cây quả đỏ, chín sớm giao phấn với cây quả vàng chín muộn (P), thu được F1 có 4000 cây gồm 4 loại kiểu hình trong đó có 1160 cây quả đỏ chín sớm, biết rằng không xảy ra đột biến, theo lý thuyết ở F có bao nhiêu phát biểu dưới đây đúng ?

I. Tỷ lệ cây quả đỏ, chín muộn nhỏ hơn tỉ lệ cây quả đỏ, chín sớm 

II. Tỷ lệ cây quả vàng, chín sớm là 46%.

III. Cây quả vàng, chín muộn có số lượng thấp nhất.

IV. Tần số hoán vị gen là 40%.  

A.

4

B.

2

C.

1

D.

3

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đời sau có 4 loại kiểu hình img1  cây quả đỏ, chín sớm dị hợp 2 cặp gen.

Cây quả đỏ chín sớm img2 quả vàng chín muộn img3 quả đỏ chín sớm : img4 = 0,29 (Aa, Bb). Cây quả đỏ chín sớm cho giao tử AB = 0,29 = img5 là giao tử liên kết, tần số HVG: 0,42 P: img6 

Xét các phát biểu : I đúng, tỷ lệ quả đỏ chín muộn là 0,26 II sai, tỷ lệ vàng chín sớm là 21% III sai, tỷ lệ vàng chín muộn là 29%> 21% IV sai

Vậy đáp án là C  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...