Ở một loài thực vật, alen quy định hạt dài trội hoàn toàn so với alen quy định hạt tròn; alen quy định hạt chín sớm trội hoàn toàn so với alen quy định hạt chín muộn. Cho các cây có kiểu gen giống nhau và dị hợp tử về 2 cặp gen tự thụ phấn, ở đời con thu được 4000 cây, trong đó có 160 cây có kiểu hình hạt tròn, chín muộn. Biết rằng không có đột biến xảy ra, quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái xảy ra hoán vị gen với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, số cây có kiểu hình hạt dài, chín sớm ở đời con là:             

A.

840                        

B.

2160

C.

2000

D.

 3840

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án B

A hạt dài >> a hạt tròn B chín sớm >> b chín muộn P : tự thụ F1 : aabb = 0,04 → A-B- = 0,04 + 0,5 = 0,54 → số cây hạt dài, chín sớm là 0,54 x 4000 = 2160

Vậy đáp án là B

   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.