Ở một loài thực vật có 2n = 14. Số nhóm gen liên kết của loài là             

A.

A. 14        

B.

B. 12                

C.

C. 6

D.

D. 7  

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án D Ở sinh vật nhân thực có 2n = 14 →n = 7  Số nhóm liên kết bằng số NST đơn bội của loài    

Vậy đáp án là D

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.