Ở một loài thực vật gen A qui định thân cao trội hoàn toàn so với gen a qui định thân thấp. Gen B qui định quả đỏ trội hoàn toàn so với gen b qui định quả vàng. Hai cặp gen này trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau. Cho các cây tứ bội về 2 cặp tính trạng trên lai với nhau có bao nhiêu phép lai có tỉ lệ kiểu gen là : 10: 10: 5:5:5:5:2:2:1:1:1:1  

A.

6

B.

8

C.

12

D.

16

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Từ tỉ lệ kiểu gen 10: 10: 5:5:5:5:2:2:1:1:1:1 =   (1: 5: 5: 1) x ( 1:2:1) hoặc ( 1:2:1) x (1: 5: 5: 1

Với tỉ lệ (1: 5: 5: 1) có  Phép lai (AAaa x AAAa hoặc AAaa x Aaaa)  

Với tỉ lệ (1: 2: 1) có  Phép lai ( BBBb x BBBb , Bbbb x Bbbb,  BBBb x Bbbb)

(AAaa x AAAa) và (BBBb x BBBb) cho 1 phép lai

(AAaa x AAAa) và (Bbbb x Bbbb) cho 1 phép lai

(AAaa x AAAa) và (BBBb x Bbbb) cho 2 phép lai

Tương tự khi kết hợp cặp (AAaa x Aaaa) với 3 cặp, ta cũng có 4 phép lai

Vậy TH này có 8 phép lai Đảo ngược vị trí 2 gen A và B, ta có 8 phép lai nữa Vậy tổng có 16 phép lai

Vậy đáp án là D   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...