Ở một loại thực vật lưỡng bội, quá trình tổng hợp sắc tố đỏ ở cánh hoa của 1 loài cây xảy ra theo sơ đồ sau: Chất có màu trắng img1 sắc tố xanh img2 sắc tố đỏ. Để chất mầu trắng chuyển đổi thành sắc tố xanh cần có enzim do gen A quy định. Alen a không có khả năng tạo enzim có hoạt tính. Để chuyển sắc tố xanh thành sắc tố đỏ cần có enzim B quy định enzim có chức năng, còn alen b không tạo được enzim có chức năng. Gen A, B thuộc các nhiễm sắc thể khác nhau. Cây hoa xanh thuần chủng lai với cây hoa trắng thuần chủng có kiểu gen aaBB được F1. Sau đó cho F1 tự thụ phấn tạo ra cây F2. Nếu lấy ngẫu nhiên 1 cây F2 non để trồng thì xác suất để cây này cho hoa trắng là bao nhiêu?        

A.

43,75%.

B.

25%.

C.

65%.

D.

18,75%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

BT tuân theo QL tương tác át chế

quy ước: aabb/aaB-: hoa trắng; A-bb: hoa xanh, A-B-: hoa đỏ

AaBb x AaBb

F2: 1AABB:2AaBB:2AaBB:4AaBb

   1AAbb:2Aabb

   (1aaBB:2aaBb

   1aabb) hoa trắng

=> sx hoa thu đc cây hoa trắng=4/16=25%

Đáp án là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.