Ở một loài thực vật lưỡng bội sinh sản bằng tự thụ phấn, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát của một quần thể có tỉ lệ kiểu hình là 9 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng. Ở thế hệ F2, tỉ lệ cây hoa trắng là 40%. Nếu ở F2, các cá thể giao phấn ngẫu nhiên thì theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở F3 sẽ là

A.

35 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.         

B.

3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.

C.

99 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.         

D.

21 cây hoa đỏ : 4 cây hoa trắng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phương pháp: Quần thể tự thụ phấn có cấu trúc di truyền: xAA:yAa:zaa sau n thế hệ tự thụ phấn có cấu trúc di truyền img1  Quần thể cân bằng di truyền có cấu trúc p2AA + 2pqAa +q2 aa =1 Tần số alen img2  Cách giải: Giả sử ở thế hệ xuất phát quần thể có cấu trúc di truyền: xAA:yAa:zaa  Quy ước gen: A- hoa đỏ; a – hoa trắng Ở F2 có 40% (aa) = img3  Cấu trúc di truyền ở quần thể xuất phát là: 0,1AA+0,8Aa+0,1aa =1 Tần số alen của quần thể là: img4  Cho các cá thể của F2 giao phấn ngẫu nhiên thì ở F3 cân bằng di truyền sẽ có cấu trúc 0,25AA+0,5Aa+0,25aa = 1 Tỷ lệ kiểu hình 3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.

Vậy đáp án đúng là B   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...