Ở một loài vật nuôi, gen A nằm trên NST thường quy định lông dài trội hoàn toàn so với a quy định lông ngắn. Ở một trại nhân giống, người ta nhập về 15 con đực lông dài và 50 con cái lông ngắn. Cho các cá thể này giao phối tự do với nhau sinh ra F1 có 50% cá thể lông ngắn. Các cá thể F1 giao phối tự do được F2. Biết rằng không xảy ra đột biến. Lấy ngẫu nhiên hai cá thể có kiểu hình vượt trội ở F2, xác xuất để thu được ít nhất một cá thể dị hợp là bao nhiêu?

A.

55/64

B.

48/49

C.

39/64

D.

25/49

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ta thấy ở F1 có 50 co cái lông ngắn img1  P có KGimg2 img3 để thu được lông ngắn (aa) ở thì F1 thì 15 con đực lông dài phải có KG Aa (Hoặc gọi x là ẩn số con AA và y là số con Aa. F1 cóimg4 img5  Vậy KG F1 là img6  Ta tính được tần số alen của A và a lần lượt là 0,75 và 0,25img7 Đồng hợp trội img8 Dị hợp Aa = 2pq = img9 Đồng hợp lặn aaimg10  Vậy xác suất có ít nhất 1 cá thể A a= 1img11   

Vậy đáp án là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.