Ở mức độ khái quát, có thể xếp các ngành công nghiệp ở nước ta thành mấy nhóm chính?

A.

3 nhóm chính.

B.

4 nhóm chính.

C.

5 nhóm chính.

D.

3 nhóm chính và 4 nhóm chính hoặc 5 nhóm chính.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

4 nhóm chính.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.