Ở ngô, có 3 gen không alen phân li độc lập, tác động qua lại cùng quy định màu sắc hạt, mỗi gen đều có 2 alen (A, a; B, b; R, r). Khi trong kiểu gen có mặt đồng thời cả 3 alen trội A, B, R cho hạt có màu; các kiểu gen còn lại đều cho hạt không màu. Lấy phấn của cây mọc từ hạt có màu (P) thụ phấn cho 2 cây:Cây thứ nhất có kiểu gen aabbRR thu được các cây lai có 50% số cây cho hạt có màu; Cây thứ hai có kiểu gen aaBBrr thu được các cây lai có 25% số cây cho hạt có màu. Kiểu gen của cây (P) là:

A.

AaBBRr        

B.

AABbRr.        

C.

AaBbRr.        

D.

AaBbRR

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án : A  A-B-R = có màu Còn lại là không màu P : A-B-R- -          P x cây 2 : A-B-R- x aaBBrr Đời con : 25% A-B-R- Mà phép lai 2 cho B- =100% =>  A-R- x aarr cho A-R- = 25% Đây có thể coi là phép lai phân tích giữa 2 gen A, R nên đời con tỉ lệ kiểu hình chính là tỉ lệ giao tử =>  Kiểu gen P là AaRr -          P x cây 1 : AaB-Rr x aabbRR Đời con : 50% A-B-R- Mà phép lai 1 cho R- = 100% = 1 và A- = 50% = 0,5 =>  B- x bb cho đời con có B- =img1 =1 = 100% =>  B- là BB Vậy P : AaBBRr  

Vậy đáp án là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...