Ở người, tính trạng hình dạng lông mi do một gen có 2 alen di truyền theo qui luật trội hoàn toàn. Xét một cặp vợ chồng: Người vợ lông mi cong có em gái lông mi thẳng và anh trai lông mi cong, bố và mẹ đều lông mi cong. Người chồng lông mi cong có mẹ lông mi thẳng. Cặp vợ chồng này có một con trai đầu lòng lông mi cong kết hôn với một người vợ có lông mi cong đến từ một quần thể khác ở trạng thái cân bằng có tần số alen qui định lông mi cong là 0,9. Tính xác suất để cặp vợ chồng này có một cháu trai và một cháu gái có kiểu hình khác nhau về tính trạng lông mi là bao nhiêu?  

A.

A: 1,326%

B.

B: 2,653%.

C.

C: 2,045%.

D.

D: 1,022%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

- Bênh phía người vợ: Bố mẹ lông mi cong sinh con gái thông mi thẳng

→ Tính trạng lông mi thẳng do gen lặn quy định và gen nằm trên nhiễm sắc thể thường (A- lông mi cong; a – lông mi thẳng).

Người vợ có lông mi cong có thể có kiểu gen với tỉ lệ: 1/3AA 2/3Aa.

- Bên phía người chồng: Mẹ có lông mi thẳng (aa), người chồng lông mi cong có kiểu gen Aa.

- Cặp vợ chồng trên có thể sinh ra những đứa con với tỉ lệ các kiểu gen như sau:

♀ (1/3AA:2/3Aa)   x  ♂ Aa → Con: 2/6AA : 3/6Aa : 1/6aa.

- Người con trai lông mi cong có thể có kiểu gen với tỉ lệ: 2/5AA:3/5Aa.

- Bên phái người vợ của người con trai:

+ Vì người vợ đến từ một quần thể đang cân bằng di truyền có A = 0,9: 0,81AA + 0,18Aa + 0,01aa = 1.

+ Người vợ này có lông mi cong có thể có kiểu gen với tỉ lệ: 9/11AA:2/11Aa.

- Vợ chồng người con trai có thể sinh ra những đứa con với tỉ lệ kiểu gen như sau:

+ Trường hợp 1: ♂ 3/5Aa  x  ♀ 2/11Aa → con: 6/55 (3/4A-: 1/4aa).  

+ Trường hợp 2: Các trường hợp còn lại → con: 49/55 (A-).

- Xác suất để cặp vợ chồng người con trai sinh được một cháu trai và một cháu gái có kiểu hình khác nhau về tính trạng lông mi = 6/55(1 - 3/4 x 3/4 – 1/4 x 1/4)(1-1/2 x 1/2 – 1/2 x 1/2) = 9/440 = 2,045%.  


Vậy đáp án đúng là: C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...