Ở người , tính trạng tóc xoăn do gen A, tóc thẳng do gen a nằm trên NST thường quy định , tính trạng máu khó đông là do gen h , người bình thường do gen H nằm trên NST giới tính X quy định. Tính trạng trội là trội hoàn toàn. Với 2 gen quy định tính trạng trên, có thể cho tối đa số loại kiểu gen khác nhau ở mỗi giới trong quần thể là:         

A.

A: 3 loại kiểu gen ở giới nữ, 2 loại kiểu gen ở giới nam

B.

B: 5 loại kiểu gen ở giới nữ, 3 loại kiểu gen ở giới nam

C.

C: 9 loại kiểu gen ở giới nữ, 6 loại kiểu gen ở giới nam

D.

D: 8 loại kiểu gen ở giới nữ, 4 loại kiểu gen ở giới nam

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

- Xét tính trạng tóc,trong quần thể có 3 kiểu gen là Aa,aa,AA

- Xét tính trạng máu khó đông, ở giới nữ có 3 kiểu gen : img1  ở giới nam có 2 kiểu gen: img2 

Vậy trong quần thể có 9 loại kiểu gen ở giới nữ, 6 loại kiểu gen ở giới nam  

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...