Ở nhiệt độ thường, chất nào sau đây ở trạng thái rắn?

A.

CH3COOC2H5.

B.

(C17H33COO)3C3H5.

C.

(C17H35COO)3C3H5.

D.

(C17H31COO)3C3H5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

C17H33COOH, C17H31COOH là các axit béo không no. img1 Các chất béo (C17H33COO)3C3H5, (C17H31COO)3C3H5 là các chất lỏng ở nhiệt độ thường CH3COOC2H5 là chất lỏng ở nhiệt độ thường. C17H35COOH là axit béo no img2 Chất béo có công thức: (C17H35COO)3C3H5. 5 là chất rắn ở nhiệt độ thường.

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...