Ở nước hiện nay số thành phố trực thuộc trung ương là

A.

2

B.

3

C.

4

D.

5

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

5

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.