Ở phạm vi cả nước, nhân dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội bằng cách nào?

A.

Yêu cầu chính quyền địa phương thông báo chủ trương.

B.

Góp ý kiến xây dụng các văn bản luật.

C.

Bàn bạc, quyết định những công việc cụ thể tại địa phương nơi cư trú.

D.

Giám sát các hoạt động của chính quyền địa phương.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Ở phạm vi cả nước, nhân dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội bằng cách góp ý kiến xây dụng các văn bản luật.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.