Ở phạm vi cơ sở, kiểm sát dự toán và quyết toán ngân sách xã, phường là:

A.

Những việc phải được thông báo để dân biết và thực hiện

B.

Những việc dân bàn và quyết định trực tiếp

C.

Những việc dân đuợc thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã, phường quyết định

D.

Những việc nhân dân ở xã, phường giám sát, kiểm tra

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Những việc nhân dân ở xã, phường giám sát, kiểm tra

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.