Ở quần thể động vật, cho biết gen alen A quy định kiểu hình chân dài trôi hoàn toàn so với alen a quy định chân ngắn. Biết rằng quần thể trên có cá thể bao gồm cả đực và cái. Tần số alen A ở giới đực là 0,6 còn ở giới cái tần số alen A là 0,4. Sau một thế hệ giao phối ngẫu nhiên, quần thể F1 trên thu được 2000 cá thể. Sau một thế hệ ngẫu phối nữa ta thu được quần thể F2 với 4000 cá thể. Cho các phát biểu sau:

(1). Trong 2000 cá thể ở quần thể F1 trong đó số cá thể chân ngắn là 480

(2). Quần thể F2 là một quần thể cân bằng

(3). ở quần thể F2 số cá thể dị hợp là 1000

(4). ở quần thể F1 số cá thể đồng hợp là 960  

Số phát biểu đúng là

 

A.

4

B.

3

C.

2

D.

1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Giới cái : 0,4A:0,6a Giới đực: 0,6A:0,4a

Sau 1 thế hệ giao phối ngẫu nhiên: (0,4A:0,6a)x(0,6A:0,4a)img1  0,24AA:0,52Aa:0,24aa Tần số alen ở F1: 0,5A:0,5a Tỷ lệ kiểu gen ở F2: 0,25AA + 0,5Aa + 0,25aa = 1 Xét các phát biểu: (1) đúng số cá thể chân ngắn ở F1 là: 2000 img20,24 = 480 (2) đúng (3) sai, số cá thể dị hợp là 0,5× 4000 = 2000 (4) đúng, số cá thể đồng hợp là (0,24+0,240img3 2000 = 960  

Vậy đáp án là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.