"Ở ruồi giấm; B là gen quy định mắt thỏi, b là gen quy định mắt kiểu dại, các alen đều liên kết trên NST giới tính X và không có alen trên NST Y."

Ruồi giấm cái mắt kiểu dại đem lai với ruồi giấm đực mắt thỏi, tần số tương đối giữa các alen B và b có tỉ lệ sau:

A.

B : b = 0,5 : 0,5

B.

B : b = 1 : 3

C.

B : b = 1 : 2

D.

B : b = 0,7 : 0,3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

B : b = 1 : 2

P:  XbXb (mắt kiểu dại) X  XBY (mắt thỏi)
GP:  (Xb) X  (XB : Y)

F1: 1XBXb : 1XbY
Vậy, tần số các alen B và b của F1 là B : b = 1 : 2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.