** Ở ruồi giấm, cho F1 giao phối thu được F2 có tỉ lệ 204 ruồi giấm đực mắt đỏ, cánh bình thường; 396 ruồi giấm cái mắt đỏ, cánh bình thường: 199 ruồi giấm đực mắt trắng, cánh xẻ. Biết mỗi gen quy định một tính trạng.

Nếu quy ước bằng hai cặp alen (Aa, Bb) thì kiểu gen của ruồi giấm đực đời F1 lần lượt là:

A.

AaBb và AaBb.

B.

AaXBXb và AaXBY.

C.

 và 

D.

 và 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 và 

F2 xuất hiện ruồi giấm mắt đỏ, cánh bình thường có kiểu gen  và ruồi giấm đực mắt trắng, cánh xẻ có kiểu gen . Trong đó Y do bố, X do mẹ, nên kiểu gen của ruồi giấm cái đời F1 là 

F2 xuất hiện tất cả ruồi giấm cái đều có mắt đỏ, cánh thường  nên kiểu gen của ruồi giấm đực đời F1 là .

F1 ( mắt đỏ, cánh bình thường) x  ( mắt đỏ, cánh bình thường)

 

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...