** Ở ruồi giấm, cho P đều thuần chủng, F1 đồng loạt mắt đỏ, cánh dài. Tiếp tục giao phối F1, được F2 có tỉ lệ 1601 con mắt đỏ, cánh dài : 534 con mắt đỏ, cánh cụt : 532 con mắt trắng, cánh dài : 178 con mắt trắng, cánh cụt. Trong đó, các con mắt trắng đều thuộc giới đực. Biết mỗi gen quy định 1 tính trạng.

Quy luật di truyền tính nào chi phối sự di truyền tính trạng hình dạng cánh?

A.

Tương tác gen.

B.

Liên kết giới tính X.

C.

Liên kết giới tính Y.

D.

Menđen.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Menđen.

F2 phân li cánh dài : cánh cụt = 3 : 1 giống ở giới đực và cái. Mặt khác, tỉ lệ 9 : 3 : 3 : 1 = (3 : 1)(3 : 1). Suy ra tính trạng di truyền theo Menđen.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.