Ở ruồi giấm, gen A quy định tính trạng mắt đỏ, gen a quy định tính trạng mắt trăng. Khi 2 gen nói trên tự tái bản 4 lần thì số nucleotit trong các gen mắt đỏ ít hơn các gen mắt trắng 32 nucleotit và gen mắt trắng tăng lên 3 liên kết hidro. Hãy xác định kiểu biến đổi có thể xảy ra trong gen đột biến?  

A.

A. Thêm 1 cặp G – X

B.

B. Thay thế 1 cặp G – X bằng 1 cặp A – T

C.

C. Mất 1 cặp G – X

D.

D. Thay thế 3 cặp A – T bằng 3 cặp G – X

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Số gen được tạo ra sau 4 lần nhân đôi là : 24 phân tử

Gen mắt trắng nhiều hơn gen mắt đỏ là: img1 = 2 nucleotit và 3 liên kết hidro => thêm 1 cặp G – X.

Vậy đáp án đúng là A     

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.