Ở ruồi giấm, mỗi gen quy định một tính trạng, trội lặn hoàn toàn, xét phép lai:

P:img1.

Tỉ lệ kiểu hình đực mang tất cả các tính trạng trội ở F1 chiếm 8,75%.

Cho biết không có đột biến xảy ra, hãy chọn kết luận đúng?         

A.

A: Theo lí thuyết, ở đời F1 có tối đa 112 kiểu gen

B.

B: Tỉ lệ kiểu hình mang 3 tính trạng trội ở F1 chiếm tỉ lệ 21,25%.

C.

C: Trong số các con cái có kiểu hình trội về tất cả các tính trạng ở F1, tỉ lệ cá thể có kiểu gen đồng hợp là 10%.

D.

D: Cho con đực P đem lai phân tích, ở Fb thu được các cá thể dị hợp về tất cả các cặp gen là 25%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

A sai: Tổng số kiểu gen tối đa thu được = 7 x 7 x 4 = 196 kiểu gen

B đúng:

- Ở ruồi giấm con đực không có hoán vị gen, con cái có hoán vị gen.

- Theo đề ra, tỉ lệ kiểu hình đực mang tất cả các tính trạng trội ở đời con: A-B-D-H-XEY = 8,75%

- Xét cặp lai:        P: ♀ img1img2

→ Kiểu hình ở F1 : aa, bb =0; A-B- = 50%; A-bb = aaB- = 25%

- Xét cặp lai:        P: img3

→ F1: img4

Kiểu hình F1 : img5

- Xét cặp lai:        P: ♀img6img7

→ Kiểu hình ở F1 : img8, ddhh = 20%, D-hh = ddH- = 5%

- Các kiểu hình mang 3 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn ở đời con lần lượt có tỉ lệ:

img9  img10  img11 

→ Tỉ lệ kiểu hình mang 3 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn ở đời con của phép lai trên chiếm tỉ lệ = img12=> C sai

- Tỉ lệ con cái A-B-D-H-XEX- ở F­1 = 0,5 x 0,7 x 0,5 = 0,175

- Tỉ lệ con cái img13 ở F1 = 0.

→ Trong các con cái có kiểu hình trội tất cả các tính trạng ở F­1­ thì tỉ lệ con cái có kiểu gen đồng hợp là 0% D sai: img14 → Cá thể dị hợp về tất cả các tính trạng là 0%.

Vậy đáp án đúng là: B  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.