Ở ruồi giấm xét phép lai sau: ♀ img1 x ♂ img2 . Biết một gen quy định một tính trạng và trội lặn hoàn toàn. Tỉ lệ cơ thể mang 4 tính trạng lặn và 1 tính trạng trội là 1,875%. Biết hoán vị gen và thụ tinh bình thường không có đột biến. Tỉ lệ cơ thể mang 3 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn ở đời con là bao nhiêu?  

A.

23,75%.

B.

18,125%.

C.

17,5%.

D.

10,625%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Xét từng cặp gen:

+ Aa x Aa img1

img2  F1: đặt bbdd = m img3 

P: ♀img4♂ img5 Do ở ruồi giấm, giới đực không xảy ra hoán vị gen => Chỉ cho giao tử: img6 => F1: 0,25G-hh : 0,5G-H- : 0,25ggH- Có F1: Tỉ lệ cơ thể mang 4 tính trạng lặn và 1 tính trạng trội là 1,875% img7  img8  img9  => Vậy có: img10

F1: tỉ lệ mang 3 tính trạng trội, 2 tính trạng lặn là: img11img12  img13   

Vậy đáp án là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.