** Ở một loài đậu, khi lai giữa các cây thuần chủng thu được F1 đồng loạt cây cao, hoa trắng. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2: 52,25% cây cao, hoa trắng : 22,75% cây cao, hoa tím : 22,75% cây thấp, hoa trắng : 2,25% cây thấp, hoa tím. Biết 1 gen qui định một tính trạng.

Tần số hoán vị gen của F1 là:

A.

10%.

B.

20%.

C.

30%.

D.

40%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

30%.

F2 xuất hiện loại kiểu hình lặn cây thấp, hoa tím () với tỉ lệ 2,25%.

→ 2,25%  = 15% giao tử ab x 15% giao tử ab.

Vậy tần số hoán vị gen là: 15% + 15% = 30%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...