Ông Qúan đứng trên quan điểm lập trường nào để bình luận về các triều đại và con người trong quá khứ?

A.

Lập trường giai cấp     

B.

Lập trường nhân dân

C.

Lập trường dân tộc

D.

Cả a, b,c

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Lập trường dân tộc

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.