Parabol img1 đạt cực tiểu bằng img2 tại img3 và đồ thị đi qua img4 có phương trình là

A.

A : img1

B.

B : img1

C.

C : img1

D.

D : img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Parabol có đỉnh img1 và đi qua img2 nên ta có img3img4. Vậy img5.  

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.