Phân số nào dưới đây lớn hơn 1?

A.

$\frac{{21}}{{12}}$

B.

$\frac{{12}}{{21}}$

C.

$\frac{{12}}{{12}}$

D.

$\frac{{21}}{{21}}$

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Vì 21 > 12 nên $\frac{{21}}{{12}} > 1$; $\frac{{12}}{{21}} < 1$; Ta có: $\frac{{12}}{{12}} = 1;\frac{{21}}{{21}} = 1$ (vì tử số bằng mẫu số) Vậy phân số $\frac{{21}}{{12}}$ lớn hơn 1.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán học lớp 4 - Phân số - Các phép tính với phân số. Giới thiệu hình thoi - Đề số 35

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.